Pengaruh Faktor Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru ( Studi Pada SMK Pancasila 6 …, … )

Januari 24, 2008 at 6:12 am 2 komentar

ABSTRAK
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur stabilitas organisasi adalah kinerja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Studi penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh prestasi, pengakuan, tanggung jawab dan kenaikan pangkat terhadap kinerja guru.Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan jenis penelitian eksplanatif dan populasi penelitian adalah 52 guru SMK Pancasila 6 …, …. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan studi dokumen. Untuk mengukur setiap item variabel penelitian menggunakan uji validitas dan Reliabilitas. Data di analisis degan teknik Regresi berganda. Dengan F. Test dan T. Test untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 %.
Berdasarkan hasil dari analisis regresi berganda diperoleh bahwa : variabel-variabel prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kenaikan pangkat secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru dan bersifat positif (R² = 0,847). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap kinerja guru, dengan demikian tanggung jawab yang diberikan pada guru harus mampun mewujudkan usaha dalam memotivasi, memberikan kepuasan untuk peningkatan kinerja.

Iklan

Entry filed under: Manajemen, Pendidikan.

PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERDASARKAN JANGKA WAKTU TERHADAP DANA DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK JATIM CABANG … ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI SUB DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN …. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah …

2 Komentar Add your own

 • 1. acink  |  Februari 27, 2009 pukul 12:13 pm

  pengaruh faktor kepuasan kerja terhadap kinerja guru

  Balas
 • Kertas Bentang untuk kuantitatif

  # Tajuk : Tahap Kepuasan Kerja Guru Sains di Sekolah –
  Sekolah Menengah Atas di Jakarta Indonesia.
  M Ihsan dacholfany 2003 UKM Fak.Pend

  Bab. I

  Pengenalan
  Pendahuluan
  Suasana bekerja yang menyeronokkan akan melahirkan motivasi dalaman yang boleh menghasilkan sesuatu yang membanggakan sama ada pada diri sendiri / organisasi

  1.2. Pernyataan Masalah.
  Guru merupakan sumber tenaga kerja yang paling penting di alam pendidikan kerana perannya yang pelbagai : Jika sumber tenaga guru ini tidak diuruskan dengan bijak, masalah akan timbul.

  1.3.Tujuan Kajian.
  Dapat memberi matlamat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dikalangan guru-guru sains, dan memberi sumbangan yang membina aspek teoritikal, pratikal di dalam bidang ilmu.

  1.4. Objektif Kajian
  1. Adakah faktor latar belakang guru seperti jantina, umur, status perkahwinan, status pendidikan dan pengalaman mengajar mempengaruhi kepuasan kerja dikalangan guru sains ?

  Apakah faktor-faktor kepuasan kerja seperti pekerjaan, gaji, kenaikan pangkat, penyelian dan rakan sekerja mempengaruhi kepuasan kerja dikalangan guru sains ?

  1.5. Persoalan Kajian
  1.Apakah faktor latar belakang guru seperti jantina, umur, status perkahwinan, status pendidikan dan pengalaman mengajar mempengaruhi tahap kepuasan kerja dikalangan guru-guru sains?

  2.Apakah faktor-faktor kepuasan kerja seperti pekerjaan, gaji, kenaikan pangkat, penyelian dan rakan sekerja mempengaruhi tahap kepuasan kerja dikalangan guru sains di sekolah Menengah Atas? .

  1.6. Hipotesis Kajian
  Hipotesis umum I
  Tiada perbezaan kepuasan kerja yang signifikan berdasarkan berlainan faktor latar belakang guru sain

  Hipotesis umum 2
  2. Tiada perbezaan kepuasan kerja. yang signifikan guru-guru sains dengan perbezaan faktor-faktor kepuasan kerja.

  1.7. Kerangka Konseptual Kajian.
  Kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor-faktor yang
  mempengaruhi kepuasan kerja guru-guru sains di
  SMA yang berhubung dengan kerja adalah polisi,
  struktur dan proses organisasi, faktor-faktor kepuasan kepuasan itu ialah gaji, rakan sekerja, kenaikan pangkat, penyeliaan dan faktor latarbelakang guru ialah jantina, umur, pengalaman mengajar, bangsa, status perkahwinan dan taraf pendidikan. Dengan menggunakan teori dua faktor Herberg ( 1959 ). Menurut teori ini ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja iaitu faktor motivator dan faktor Higien.

  1.8.Kepentingan kajian
  Kepuasan kerja merupakan aspek yang penting dan memberi faedah kepada sekolah kerana kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan pencapaian matalamatnya.

  1.9. Batasan Kajian
  Sekolah-sekolah Menengah Atas di Jakarta biasa dijalankan mengikut batasan berdasarkan lokasi,sampeldan-aspek kajian.

  1.10. Definisi Istilah
  Kepuasan kerja
  Sekolah Menengah Atas (SMA) / SPM (Sijil Pelajaran Malaysia )
  Guru sains

  Bab 2.
  Tinjauan Literatur

  2.1. Pendahuluan
  Bab ini menjelaskan definisi konsep kepuasan guru-guru daripada sekolah yang dikaji, untuk menyokong kajian yang telah dijalankan sebelum ini dari segi latar belakang dan faktor kepuasan serta kesimpulan.

  2.2. Definisi Konsep Kepuasan Kerja

  Noran Fauziah Yaakub (1988) mengatakan sikap guru terhadap perguruan merupakan satu konsep yang luas merangkumi pelbagai dimensi yang merujuk kepada proses pengajaran dalam bilik darjah, juga berkaitan dengan perhubungan antara guru dan murid, beban kerja guru, jaminan kerja dan pofesion perguruan secara keseluruhan.

  2.3. Teori Kepuasan Kerja
  Teori-teori kepuasan kerja boleh dibahagikan kepada dua a.Teori Kandungan terdiri daripada :
  i. Keperluan Maslow ii.T Dua Faktor iii.Kewujudan

  b.Teori Proses terdiri daripada: i.Persamaan / Keseimbangan ii. Jangkaan iii. Nilai iv. Kumpulan

  Bab 3
  KAEDAH KAJIAN

  3.1. Pendahuluan
  Bab ini akan membincangkan tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tata cara pengumpulan data, tatacara penganalisisisan data dan kesimpulan serta teknik dan prosudur yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi menjawab persoalan kajian.

  3.2. Reka Bentuk Kajian.
  Rekabentuk kajian tinjauan yang digunakan dengan menggunakan borang soalselidiki. Untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan kajian:

  1.Apakah latarbelakang guru seperti jantina, umur, status pendidikan dan pengalaman mengajar mempengaruhi tahap kepuasan kerja dikalangan guru sains ?

  2.Apakah faktor-faktor kepuasan kerja seperti pekerjaan gaji, kenaikan pangkat, penyeliaan dan rakan sekerja mempengaruhi tahap kepuasan kerja dikalangan guru sains ?.

  3.3.Populasi dan Sampel Kajian

  Populasi Kajian

  Populasi sasaran yang dipilih bagi menjalankan kajian ini terdiri dari guru-guru sains yang mengajar di SMA di Indonesia, rasionalnya penyelidik memilih sekolah tersebut mudah untuk mengumpulkan data, disamping itu guru-guru yang termasuk dalam populasi kajian adalah terdiri daripada guru yang mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza.

  3.3.2.Sampel Kajian
  Untuk kajian ini, satu sampel saiz bersaiz 80 orang guru sains yang telah berkhidmat lebih dari setahun yang mengajar di sebelas (11) sekolah menengah atas di Daerah Jakarta Indonesia yang dipilih, adapun kaedah persampelan yang digunakan ialah persampelan rawak mudah, keana populasi kajian adalah seragam, persampelan ini merupakan proses mengambil / menggunakan sampel bilamana tiap-tiap individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilh bagi mengelakkan bias.

  3.4. alat dan Insrumen Kajian.
  Sesuatu kajian yang dijalankan diperolehi daripada soal selidik yang pernah digunakan dalam kajian-kajian kepuasan kerja dikalangan guru dngan responden. Soal selidik tersebut terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A untuk mengetahui tentang latar belakang responden dan bahagian B : faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja.

  3.5.Pembolehubah kajian
  Tucman ( 1978 ) menyatakan antara langkah- langkah awal yang penting dalam sesuatu kajian adalah mengenalpasti dan melebelkan pembolehubah.

  3.6. Kajian Rintis.
  Sebelum kajian sebenar dijalankan, satu kajianrintis telah diadakan utama dijalankan kajian rintis ini ialah untuk kefahaman responden terhadap item-item dalam soal selidik yang digunakan dan untuk menguji kebolehpercayaan alat kajian.Kajian rintis ini telah dijalankan terhadap 10 orang guru sains di dua bilangan sekolah menengah Sultan Alaudin dan Ghafar Baba

  3.7.Tatacara Pemorolehan Data.
  Mendapatkan keizinan pengetua dengan tujuan agar segala prosedur kajian dipatuhi, mudah dilaksanakan sedan bagi menyakinkan responden untuk menjawab soal selidik dengan jujur.Soal selidik diberikan kepada responden secara rawak pada tanggal 29 Juli 2003. Pengkaji memberikan masa seminggu untuk guru-guru menjawab yang bertujuan meningkatkan pemulangan soal selidik tersebut.

  Prosudur Analisis Data
  Menggunakan pakej program SPSS 11.0 untuk Window 2000 atau SPSS – X (1996 ) digunakan untuk menganalisis data statistik inferensi.

  ANOVA, Untuk menguji hipotesis-hipotesis seperti ini ujian t dan anova digunakan. Mengikut Glass dan Stanley (1970), ujian-t digunakan untuk menguji perbezaan min bagi dua kumpulan sampel. Bagi dua set skor daripada sampel bebas, ujian-t bebas digunakan. Apabila pembolehubah tidak bersandar mempunyai dua kategori, maka ujian-t boleh digunakan. Manakala jika pembolehubah tidak bersandar yang mempunyai lebih daripada dua kategori, maka ANOVA satu hala hendaklah digunakan.

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

Januari 2008
S S R K J S M
    Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Most Recent Posts


%d blogger menyukai ini: